ถ้าการกระทำของตนเองช่วยเราให้รอดไม่ได้ เราจะรอดพ้นจากความบาป และขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร เราจะหมดโอกาสเลยเช่นนั้นหรือ ที่จะให้คำตอบต่อคำถามนี้ได้ มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงเหตุการณ์และความหมายของการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูก่อนว่า มีความหมายต่อเราอย่างไร

Lektion9 Buchพระเจ้าทรงยุติธรรมและบริสุทธิ์ พระองค์จึงต้องลงโทษบาปของเรา

ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็บอกเราว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4.8)  พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาป แต่พระองค์ทรงรักคนบาปและต้องการจะให้อภัยเขาทั้งหลาย เราจะทราบถึงการอภัยบาปนั้นได้อย่างไร เมื่อผลแห่งความบาปตอบ สนองกฏของพระเจ้าด้วยความตายทางด้านจิตวิญญาณ และร่างกาย พระเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ปัญหานี้ได้ และพระองค์ได้ทรงกระทำโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอด (1 ยอห์น 4.14)

พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์

ถึงแม้ว่าพระเยซูจะรับสภาพมนุษย์อย่างครบบริบูรณ์ แต่พระองค์ก็ยังรักษาสภาพพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ด้วย เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ (โคโลสี 2.9)  ไม่มีผู้อื่นใดเหมือนพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนี้หลายต่อหลายครั้ง

การบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นโดดเด่นเฉพาะตัว

พระเยซูไม่ได้กำเนิดจากบิดาที่เป็นมนุษย์ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์ของสาวพรหมจารี พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า (ลูกา 1.35)

คำสอนของพระเยซูมีความโดดเด่นเฉพาะตัว

คนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคำของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจ (ลูกา 4.32)

การกระทำอัศจรรย์ของพระเยซูมีความโดดเด่นเฉพาะตัว

เมื่อพระเยซูถูกถามว่า สิทธิอำนาจของพระองค์มาจากไหน พระองค์ทรงอ้างอิงถึงการกระทำของพระองค์ให้เขาฟัง คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา (มัทธิว 11.5)

ทั้งชีวิตของพระเยซู เป็นความโดดเด่นเฉพาะตัว

พระเยซูต้องต่อสู้กับการทดลองเหมือนเราทุกประการ แต่กระนั้นพระองค์ก็ทรงปราศจากบาป (ฮีบรู 4.15)  พระคัมภีร์ข้อนี้รับรองว่า เมื่อพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าทุกประการ ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงไม่สมควรที่จะรับโทษแห่งความบาป คือความตาย แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ถูกจับเพราะข้อกล่าวหาที่ผิด และทรงถูกพิพากษาเพราะคำพยานเท็จ ในที่สุดถูกประหารชีวิตโดยถูกตรีงบนไม้กางเขนที่บนภูเขานอกเมืองเยรูซาเล็ม แต่ความตายของพระองค์ไม่ใช่เหตุบังเอิญ พระเยซูผู้นี้ทรงถูกมอบไว้ให้พวกท่าน ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อน (กิจการ 2.23)  พระบิดาทรงใช้พระบุตรด้วยมีเป้าหมายให้พระบุตรรับโทษแห่งความบาปทั้งสิ้น พระเยซูทรงยอมดำเนินทางนั้นด้วยความสมัครใจ บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก (มัทธิว 20.28)

ความตายของพระเยซูเป็นความโดดเด่นเฉพาะตัว และมีความสำคัญเท่าเทียมกับชีวิตของพระองค์

ทางแห่งความรอดของพระเยซูสรุปได้ด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3.16)

เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมด คุณสามารถอ่านต่อได้ในพระกิตติคุณสี่เล่มแรกของพันธสัญญาใหม่ คือ พระธรรม มัทธิว, มาระโก, ลูกาและยอห์น

ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง 12 บทเรียน ในฟอรแม็ต PDF โดยปราสจากค่าใช้จ่าย

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok