มีเรื่องราวมากมายที่จะกล่าวถึงพระเยซู อย่างเช่น การอัศจรรย์ของพระองค์ที่น่าประหลาดหรือการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างของพระองค์ แต่เรื่องที่ดีที่สุดของการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ก็คือการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่พระคัมภีร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ? คำตอบคือ พระองค์ทรงตายแทนพวกเราและแบกความผิดบาปของเรา เพื่อพวกเราจะได้รอด

Lektion10 Herz kleinพระเยซูทรงทรงสิ้นพระชนม์แทนมนุษย์

เพราะพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นมนุษย์ซึ่งเป็นคนบาปจะต้องพินาศโดยไม่มีใครช่วยได้ พระเจ้ากำหนดไว้ว่า ความบาปทุกอย่างต้องได้รับการลงโทษที่ยุติธรรม แต่แทนที่พระเจ้าจะลงโทษเรา มีคำเขียนในพระคัมภีร์ที่ชี้ทางออกที่ดีที่สุดที่กล่าวว่า พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5.8)  พระบุตรของพระเจ้า (คือพระเยซูคริสต์) พร้อมที่จะช่วยเราให้รอดจากความบาป พระองค์เป็นตัวแทนของเรา เพื่อจะใช้หนี้บาปของเรา พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม (1 เปโตร 3.18)  การกระทำเช่นนี้เป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์โดยการแบกความผิดบาปของมนุษย์

การแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ในการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์นั้น ไม่เสแสร้ง เพื่อชดใช้หนี้แห่งความบาปเสียให้หมด พระเยซูต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เมื่อพระองค์ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขน พระองค์ทรงตะโกนว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?” (มาระโก 15.34)  ในช่วงเวลาที่น่ากลัวนี้พระเจ้าพระบิดาหันพระพักตร์จากบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซูต้องรับโทษบาปคือการถูกแยกจากพระเจ้า ในขณะนั้นพระเยซูเป็นตัวแทนของเรา พระองค์รับผิดชอบสำหรับบาปของเราเหมือนกับว่า พระองค์ทรงกระทำบาปเอง

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อจะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปกรรมของเรา

โดยที่พระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ยืนยันว่า พระองค์ทรงรับ(การถวายเป็น)เครื่องบูชาของพระเยซูเป็นการใช้หนี้ความบาปของเราทั้งหมด แต่ฝายวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่า เป็นบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 1.4)  เหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการที่มนุษย์สามารถที่จะได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมด หากไม่เช่นนั้น มนุษย์จะต้องพินาศไปชั่วนิรันดรในนรก
แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร? ท่านจะคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไร? พระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับตัวท่านได้อย่างไร?

ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง 12 บทเรียน ในฟอรแม็ต PDF โดยปราสจากค่าใช้จ่าย

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok