ท่านอยากจะได้รับความรอดไหม?

ท่านอยากจะคืนดีกับพระเจ้าไหม? ถ้าพระเจ้าสำแดงให้ท่านเข้าใจว่า ท่านกำลังขาดอะไรอยู่ และถ้าท่านอยากจะให้พระองค์ช่วยท่านให้รอด ท่าน จะต้องกลับใจมาหาพระเจ้าและเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน (กิจการ 20.21)

หันกลับมาหาพระเจ้า

นี่จะเกี่ยวข้องกับทัศนคติใหม่ต่อชีวิตอย่างสิ้นเชิง จำเป็นที่ท่านจะต้องรับการเปลี่ยนท่าทีของท่าน ท่านต้องยอมรับว่า ท่านเป็นคนบาปที่กบฏต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และมีเมตตากรุณาต่อเรา ท่านต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และต้องมีความสำนึกผิดและความละอายถึงความเลวทรามของความบาป แล้วท่านต้องยอมที่จะละทิ้งความบาปและปรับทิศทางชีวิตของท่าน พระเจ้าท้าทายมนุษย์ให้กลับใจมาหาพระองค์ มนุษย์ควรจะกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้า และทำสิ่งที่แสดงถึงการกลับใจใหม่ (กิจการ 26.20)  นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์

Lektion11 Ampelหันกลับมาหาพระเจ้าหมายความว่า เดินไปในทิศทางใหม่

ท่านต้องมุ่งมั่นด้วยสุดจิตสุดใจที่จะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าพอพระทัย นี่หมายความว่า การยอมรับด้วยใจจริงว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (มัทธิว 16.16)  ซึ่งหมายถึงการเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ เพราะพระองค์ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อท่าน ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาเหมาะสม (โรม 5.6)

สิ่งที่ถ่วงเราอยู่

แน่นอน ความเย่อหยิ่งจองหองและนิสัยบาปของท่านจะบอกท่านว่า ให้พึ่งความดีและศาสนาของท่านจะดีกว่า แต่ท่านไม่มีทางเลือก ท่านจะไว้วางใจคนอื่นหรือสิ่งอื่นไม่ได้ นอกจากพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ผู้เดียวที่สามารถจะช่วยท่านให้รอดได้ พระองค์สามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นเต็มที่ เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้น (ฮีบรู 7.25)

ทำตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้ทำ

ถ้าพระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านเห็นว่า ท่านกำลังขาดอะไรอยู่ และปรารถนาให้ท่านหันกลับมาหาพระเยซู ก็ขอ(ให้)ท่านตอบสนองความปราถนานั้นตอนนี้ แล้วเราควรจะทำอย่างไรดี? ขอให้ท่านสารภาพต่อพระเจ้าว่า ท่านเป็นคนบาปที่สมควรจะรับโทษบาปและไม่มีใครที่ช่วยท่านได้ ขอเชิญพระเยซูคริสต์ด้วยใจจริงที่จะช่วยท่านให้รอด และขอให้พระองค์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านอย่างที่ควรจะเป็น และขอให้พระองค์ช่วยท่านที่จะละทิ้งความบาปและมีชีวิตเพื่อพระองค์

การอธิษฐานจากใจจริงควรเป็นอย่างนี้

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้สำนึกแล้วว่า ข้าพระองค์ได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้า และถูกแยกจากพระองค์เพราะความบาป ขอพระองค์ทรงอภัยโทษบาปของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์และ ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ต่อข้าพระองค์

พระเจ้ารักษาคำสัญญาเสมอ

ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด (โรม 10.9)  ใครที่วางใจพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความจริงใจและยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า คำสัญญานี้จะเป็นของเขา

ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง 12 บทเรียน ในฟอรแม็ต PDF โดยปราสจากค่าใช้จ่าย

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok